دوستت دارم ها را نگه می داری برای روز مبادا

دوستتدارم‌هارا،نگهمی‌داریبرایروزمبادا دلمتنگشده‌هارا،عاشقتم‌هارا… این‌ جمله‌هاراکهارزشمندندالکیخرجکسینمی‌کنی! بایدآدمشپیداشود! بایدهمانلحظهازخودتمطمئنباشیوبایدبدانیکهفردا،ازامروزگفتنشپشیماننخواهیشد! سِنتکهبالامی‌رودکلیدوستتدارمپیشتمانده،کلیدلمتنگشدهوعاشقتمماندهکهخرجکسینکرده‌ایورویهمتلنبارشده‌اند! فرصتنداریصندوقتراخالیکنی.! صندوقتسنگینشدهونمی‌توانیباخودتبِکشی‌اش… شروعمی‌کنیبهخرجکردنشان! تویمیهمانیاگرنگاهتکرداگرنگاهشرادوستداشتی تویرقصاگرپا‌به‌پایتآمداگرهوایتراداشتاگرباتوترانهرابهصدایبلندخواند تویجلسهاگرحرفیراگفتکهحرفتوبوداگراستدلالیکردکهتکانتداد درسفراگرشوخوشنگبوداگرمدامبهخنده‌اتانداختواگرمنظره‌هایقشنگرانشانتداد براییکییکدوستتدارمخرجمی‌کنیبراییکییکدلمبرایتتنگمی‌شودخرجمی‌کنی! یکچقدرزیبایییکبامنمی‌مانی؟ بعدمی‌بینیآدم‌هافاصلهمی‌گیرندمتهمتمی‌کنندبهه
/ 4 نظر / 14 بازدید
خرداد 91
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
6 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
13 پست
اسفند 88
12 پست
بهمن 88
10 پست
دی 88
15 پست
آذر 88
15 پست
آبان 88
24 پست
مهر 88
19 پست
شهریور 88
27 پست
مرداد 88
14 پست
تیر 88
16 پست
خرداد 88
10 پست